PLATFORMAS NOVADA GARŠA ETIRGUS PRIVĀTUMA POLITIKA


 1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Mūsu nosaukums ir SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC), reģistrācijas numurs: 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.
Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 37128021916 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: tirgus@novadagarsa.lv .
Ar šo dokumentu vēlamies Jūs informēt, kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam.
Šī privātuma politika attiecas tikai uz personas datu apstrādi LLKC pārvaldītajā tīmekļa vietnē www.novadagarsa/etirgus.lv un saistībā ar Jūsu veiktajām darbībām šajā tīmekļa vietnē. Ja Jūs, izmantojot LLKC saites, nokļūstat citās tīmekļa vietnēs, spēkā ir šo attiecīgo tīmekļa vietņu pārziņu privātuma politikas.
Mēs pieņemam, ka pirms www.novadagarsa/etirgus.lv tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši šo privātuma politiku un akceptējuši tās noteikumus. Informējam Jūs, ka šajā privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas gan uz privātpersonu gan juridisko personas datu apstrādi. Šī ir aktuālā privātuma politikas redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības atjaunot vai papildināt šo privātuma politiku.
2. KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM
Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai rakstot mūsu personas datu aizsardzības speciālistam uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@llkc.lv
3. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS UN KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem:
3.1. Informācijas un pakalpojumu nodrošināšanai Novada Garša Etirgus klientiem
        3.1.1. Klients – pircējs izmantojot Novada Garša Etirgū piedāvātos pakalpojumus, atzīst par saistošiem Novada Garša Etirgus lietošanas noteikumus, tādējādi tie kļūst par klientam un LLKC saistošu līgumu, kas regulē klienta - pircēja un LLKC tiesības un pienākumus. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros mums ir nepieciešams identificēt klientu, kā arī citus tā pilnvarotus sistēmas lietotājus, nodrošināt iespēju izveidot klienta/lietotāja profilu, kā arī nodrošināt klienta/lietotāja reģistrēšanos un autentifikāciju sistēmā, lai nodrošinātu iegādāto pārtikas produktu piegādi. Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts pieejamais pārtikas produktu sortiments, atbilstošie atlases filtri, iespēja iegadāties produktus no vairākiem ražotājiem vienlaikus, norēķini, iespēja sekot līdz savu darījumu statusam, darījumu vēsture, iepriekš izdarīto pirkumu rēķini.
Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta/lietotāja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai reģistrācijas Nr., adrese (Pilsēta, iela, mājas Nr., dzīvokļa nr., pasta indeks), telefons numurs, e-pasta adrese.
Sūtijumus nepiegādājām ārpus Latvijas Republikas robežām.
        3.1.2. Klients – pārdevējs izmantojot Novada Garša Etirgū piedāvātos pakalpojumus, atzīst par saistošiem Novada Garša Etirgus lietošanas noteikumus, tādējādi tie kļūst par klientam un LLKC saistošu līgumu, kas regulē klienta - pārdevēja un LLKC tiesības un pienākumus. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros mums ir nepieciešams identificēt klientu, kā arī citus tā pilnvarotus sistēmas lietotājus, nodrošināt iespēju izveidot klienta/lietotāja profilu, kā arī nodrošināt klienta/lietotāja reģistrēšanos un autentifikāciju sistēmā, piedāvāto pārtikas produktu ievadi, atlikumu uzskaiti, noliktavas sistēmas sasaiti (MansLauks.lv), rēķinu sagatavošanu. Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepiciešams apstrādāt šādus personas datus: pārstāvētās saimniecības nosaukums, reģistrācijas numurs un darbības nozare, adrese, e-pasta adrese, jebkādi ar saimniecības darba vadīšanu saistītie dati, ko ievadījis vai atlasījis un importējis klients.
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šī nolūka sasniegšanai ir:
        - līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
        - pārziņa leģitīmās intereses – identificēt klientu un tā pilnvarotus sistēmas lietotājus, lai nodrošinātu tikai pilnvarotu personu piekļuvi apstrādātajiem datiem, kā arī nodrošināt pierādījumus savu saistību pienācīgai izpildei attiecībā uz sistēmas darbības nodrošināšanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
3.2. Komunikācijas nodrošināšanai saistībā ar Novada Garša Etirgus sistēmas pakalpojumiem
Šī nolūka ietvaros mēs informējam klientu vai tā pilnvarotu sistēmas lietotāju par jaunumiem un izmaiņām sistēmas darbībā, kā arī sniedzam atbalstu tehnisku problēmsituāciju risināšanā. Lietotāja paroles nozaudēšanas gadījumā mēs pēc lietotāja pieprasījuma nosūtām uz lietotāja e-pastu hipersaiti, tādējādi nodrošinot lietotājam iespēju atjaunot paroli.
Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta/lietotāja vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese.
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šī nolūka sasniegšanai ir:
        - pārziņa leģitīmās intereses – informēt lietotāju par jaunumiem un izmaiņām saistībā ar sistēmas darbību, kā arī nodrošināt atbilstošu pakalpojumu, atļaujot un atjaunojot piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai tikai reģistrētiem lietotājiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);
3.3. Sistēmas Novada Garša Etirgus darbības un funkcionalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai
Mums nepieciešams lietot tehniskus un organizatoriskus risinājumus, kas var būt saistīti arī Jūsu personas datu izmantošanu (piemēram, lietojot sīkdatnes, kā arī tiešā veidā saņemot un izvērtējot lietotāju atsauksmes, ieteikumus vai sūdzības), ar mērķi nodrošināt pienācīgu tīmekļa vietnes darbību, reģistrēt tīmekļa vietnē veiktās darbības, veikt analīzi par lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanu, uzlabot esošā pakalpojuma funkcionalitāti un izstrādāt jaunus pakalpojumus.
Šī nolūka ietvaros mēs varētu apstrādāt šādus personas datus: pieslēgšanās un pārlūkošanas dati, sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, sistēmas auditācijas pieraksti, IP adreses, kā arī tiešā veidā iesniegtās atsauksmes, ieteikumi, sūdzības.
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
        - piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
        - pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses – saglabāt informāciju par doto piekrišanu, lai nodrošinātu pierādījumus attiecībā uz apstrādes darbību tiesisko pamatojumu, kā arī – nodrošināt sistēmas pienācīgu darbību, veikt uzlabojumus, attīstīt jaunus pakalpojumus, lai veidotu lietotājiem draudzīgu tiešsaistes pakalpojumu vidi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
3.4. Mārketinga aktivitāšu veikšanai
Šī nolūka ietvaros mēs klientu/lietotāju iepazīstinām ar informāciju par iespējām apmeklēt mūsu organizētos pasākumus, apmācības, ja klients/lietotājs ir piekritis saņemt šādu informāciju uz savu norādīto e-pasta adresi.
Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam tādus personas datus kā: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, informācija par sniegto piekrišanu saņemt piedāvājumus.
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
        - piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
        - pārziņa leģitīmās intereses – saglabāt informāciju par doto piekrišanu, lai nodrošinātu pierādījumus attiecībā uz apstrādes darbību tiesisko pamatojumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
3.5. Datu analīzei un mūsu darbinieku apmācībai
Šī nolūka ietvaros mēs esam paredzējuši veikt datu analīzi nozaru, reģionu un saimniecību griezumā, kā arī izmantot apstrādātos datus savu darbinieku apmācībai. Šiem nolūkiem dati tiks izmantoti nodrošinot, ka nav iespējams identificēt konkrētu saimniecību, tās īpašniekus, ģimenes locekļus un darbiniekus.
Šī nolūka ietvaros mēs varētu apstrādāt saimnieciskos datus, pēc kuriem nav iespējams identificēt konkrētu saimniecību, tās īpašniekus, ģimenes locekļus un darbiniekus.
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
    - pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses – apkopot un pētīt statistiku par saimniecībām un to darbību, veicināt labās prakses pārmantošanu un popularizēšanu, kā arī nodrošināt savu darbinieku izglītošanu un pilnveidošanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
4. KAS VARĒTU PIEKĻŪT JŪSU PERSONAS DATIEM?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
        1) mūsu darbinieki vai Jūsu tieši pilnvarotas personas, kas darbojas Jūsu uzdevumā;
        2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, uzņēmumi vai iestādes, kas nodrošina datu glabāšanas pakalpojumus;
        3) valsts iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests;
        4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, A/S “Citadele” norēķinu sistēma “KLICK”, platforma MansLauks.lv, ja jūs vēlēsities vikt sinhronizāciju, kā arī mūsu tiesisko interešu aizstāvības nepieciešamības gadījumā – tiesas, juridiskie konsultanti un pārstāvji.
5. KĀDUS SADARBĪBAS PARTNERUS PERSONAS DATU APSTRĀDĒ JEB PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJUS MĒS IZVĒLAMIES?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
        1) iestāde, kas nodrošina datu glabāšanai nepieciešamos serverus -
        2) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu un kas laiku pa laikam var mainīties.

6. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK SŪTĪTI UZ VALSTĪM ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ)?
Mēs neplānojam nodot datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja, pamatojoties uz Jūsu doto piekrišanu, pakalpojumu sniegšanas ietvaros tiks izmantoti Google Analytics pakalpojumi, tad attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir uzskatāms par trešo personu un patstāvīgu pārzini, kas bez mūsu norādījumiem varētu veikt personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas – šādā gadījumā aicinām iepazīties ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja privātuma paziņojumu vai privātuma politiku.

7. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ?
Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.

8. CIK ILGI MĒS GLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nebūs nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:
        • Personas datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu dotās piekrišanas pamata, mēs uzglabāsim visu laiku, kamēr ir spēkā attiecīgā piekrišana, kā arī noteiktu laika posmu pēc piekrišanas atsaukšanas, lai     nodrošinātu pamatojumu veiktajām apstrādes darbībām;     
        • Personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
        • personas datus, kas nepieciešami pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai mēs uzglabāsim, kamēr būs aktuāla attiecīgā leģitīmā interese, piemēram, ja dati tiek uzglabāti pierādījumu nodrošināšanai, tad to glabāšanas termiņš atbildīs attiecīgajiem prasību celšanas noilguma termiņiem.

9. KĀDAS IR JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?
Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu sniegtajos personas datos, piemēram, izmaiņas adresē, e-pasta maiņa, lūdzam, Jūs sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
        - iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00;
        - iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018;
        - iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz mūsu e-pastu: tirgus@novadagarsa.lv vai das@llkc.lv
Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju. Atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.
Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

10. KUR JŪS VARAT IESNIEGT SŪDZĪBU SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI SAISTĪTIEM JAUTĀJUMIEM?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. KĀDĒĻ JUMS IR JĀSNIEDZ MUMS SAVI PERSONAS DATI?
Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai jums kā platformas klientiem www.novadagarsa.lv/etirgus būtu iespēja iegādāties platformā pieejamo produktu sortimentu.
Mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai nodrošinātu pakalpojuma līguma noslēgšanu un izpildi – dot iespēju jūsu produkciju pārdot tīmekļa vietnē.
Notiektos gadījumos personas datus mums nepieciešams apstrādāt un uzglabāt, lai mēs varētu īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums konkrētas informācijas iegūšana un apstrāde ir nepieciešama attiecīgo nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var padarīt neiespējamu līguma noslēgšanu vai izpildi. Ja dati būs nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir obligāta. Tomēr pamatā sistēmas www.novadagarsa/etirgus.lv darbība balstās uz brīvprātības principa un klientam ir iespēja izvēlēties vai lietot šo sistēmu un kādā apjomā to lietot.

12. KĀ MĒS IEGŪSTAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
1) izmantojot sīkdatnes (“cookies”), kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.novadagarsa/etirgus.lv ;
2) no Jums, ja tīmekļa vietnē www.novadagarsa/etirgus.lv veicat darbības un ievadāt informāciju, aizpildāt reģistrus un plānus vai piesakāties mārketinga informācijas saņemšanai e-pastā;
3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
4) pēc Jūsu pieprasījuma, ja veiksiet datu importēšanu no šīs sistēmas (www.manslauks.lv).
SIA "LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS"

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS TĪMEKĻA VIETNES www.novadagarsa.lv APMEKLĒTĀJIEM UN “NOVADA GARŠA” LIETOTNES LIETOTĀJIEM
1. Informācija par pārzini
Mūsu nosaukums ir SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – LLKC), reģistrācijas numurs: 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas ielas 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.
Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 63050220 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: admin@llkc.lv
2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai rakstot mūsu personas datu aizsardzības speciālistam uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@llkc.lv
3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam tīmekļa vietnes www.novadagarsa.lv apmeklētāju un “Novada Garša” lietotnes lietotāju personas datu apstrādi.
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni www.novadagarsa.lv vai uzsākot izmantot mūsu nodrošinātos pakalpojumus www.novadagarsa.lv tīmekļa vietnē, mēs nodrošināsim Jums piekļuvi šim paziņojumam.
Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, tīmekļa vietnes www.novadagarsa.lv vispārīgie lietošanas noteikumi, LLKC laiku pa laikam organizēto preču loteriju noteikumi, LLKC Sīkdatņu politika).
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.
4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tajā skaitā:
1) Tīmekļa vietnē www.novadagarsa.lv Jūsu Lietotāja profila izveidei:
Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam noteikta veida personas datus, kas nepieciešami www.novadagarsa.lv tīmekļa vietnes lietotāja profila izveidei, lai nodrošinātu tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.
Lietotāja profila izveidei, pakalpojumu un saziņas nodrošināšanai mums nepieciešams apstrādāt šādus Jūsu personas datus:
- identificējošus datus (vārds, uzvārds; uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs);
- kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
- lietotāju autorizācijas datus tīmekļa vietnē (lietotājvārds, parole);
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati personas datu apstrādei:
- piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz lietotāja profila izveidošanu un tajā profila īpašnieka norādīto datu publicēšanu;
- mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts) - identificēt konkrētu profila īpašnieku, kurš izmanto tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus; nodrošināt saziņu ar tīmekļa vietnes profilu īpašniekiem; nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un nepieciešamo atbalstu profilu īpašniekiem; un nodrošināt pierādījumus iespējamo prasījumu un tiesvedību gadījumā.
2) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai
Šī nolūka ietvaros mēs laiku pa laikam organizējam preču loterijas, apstrādājam loteriju dalībnieku personas datus, lai noskaidrotu balvu ieguvējus, publicētu informāciju par uzvarētājiem un nodrošinātu laimestu izsniegšanu. Tāpat mārketinga aktivitāšu ietvaros mēs apkopojam tīmekļa vietnes un tās sadaļu apmeklējuma statistiku, lai veiktu mūsu uzturētās tīmekļa vietnes un tās konkrētu sadaļu apmeklējuma analīzi.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus Jūsu personas datus:
- identificējošus datus (vārds, uzvārds, personas kods);
- kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
- citu informāciju, pēc kuras nosaka kvalificēšanos dalībai loterijā (piemēram, dalība sociālo tīklu aktivitātēs);
- no IP adreses apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un tajās pavadītais laiks.
Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts) - reģistrējot savus datus dalībai loterijā, loterijas dalībnieks piekrīt dalībai loterijā un ievadīto datu izmantošanai loterijas organizēšanas mērķiem;
- juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – normatīvie akti LLKC kā loterijas rīkotājam uzliek pienākumu apstrādāt un uzglabāt noteikta veida datus par loterijas dalībniekiem;
- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) - iegūt informāciju par mājaslapu un konkrētu sadaļu apmeklējuma statistiku.
5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu vai darba uzdevumu izpildei;
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, informācijas sistēmu izstrādātāji un uzturētāji;
3) uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes pēc rakstveida pamatota pieprasījuma vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem, pašvaldības pilnvarotām personām;
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai pastāv tiesiskais pamats, piemēram, revidenti, projektu partneri, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori.
6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
1) informācijas sistēmu izstrādātāji un uzturētāji;
2) laiku pa laikam citi apstrādātāji, kuri nolīgti veikt personas datu apstrādi mūsu uzdevumā.
Personas datu apstrādātāji var mainīties, tādā gadījumā mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.
7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)?
Mūsu sniegto pakalpojumu ietvaros mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:
• personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
• personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
• datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem: 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura, e-pasta maiņa vai citu personas datu izmaiņas, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00;
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018;
3) nosūtot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pastu: info@novadagarsa.lv vai das@llkc.lv
Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtējam tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.
Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.
10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).
11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai sniegtu Jums pakalpojumus pēc Jūsu pieprasījuma, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības un mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.
12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
1) no Jums, ja pēc savas iniciatīvas izmantosiet mūsu pakalpojumus tiešsaistē (piemēram, izveidosiet lietotāja profilu);
2) no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.novadagarsa.lv ;
3) no Jums, ja sazināsieties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnē piedāvāto iespēju, un uzdosiet mums jautājumus;
4) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums, kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
5) no tīmekļa vietnes sīkdatnēm.
13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Pakalpojumu sniegšanas ietvaros apstrādātos personas datus mēs neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.
LLKC sīkdatņu politika
SIA LLKC tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes (sauktas arī par cookies). Sīkdatne ir informācija, kas tiek saglabāta jūsu datorā.
Mūsu vietnēs sīkdatnes parasti izmanto lietotāja darbību atvieglošanai. Sīkdatnes ļauj mūsu vietnes serveriem Jūs atpazīt, kad piekļūstat vietnei, un automātiski pielāgot saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Sīkdatņu izmantošana palīdz mums uzzināt par mūsu lietotāju vajadzībām. Tie nodrošina mums arī vietnes izmantošanas statistikas datus, ko izmantojam, lai novērtētu tās darbības rezultātus un uzlabotu tos.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevienā brīdī nesaglabājam nekādus personas datus, ja vien Jūs pats neesat izvēlējies reģistrēties un identificējis sevi kā mūsu klientu. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkdatnes, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.
Tiek uzskatīts, ka mūsu vietnes lietotāji ir piekrituši sīkdatņu izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkdatņu pieņemšana. Ja jūs nepieņemat sīkfailus, tas ierobežos mūsu vietnē pieejamo pakalpojumu un funkciju izmantošanu, piemēram, Jūs nevarēsiet saglabāt savus personiskos iestatījumus vai veikt darījumus tiešsaistē.
Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties, lai Jūsu pārlūkprogramma pieņemtu sīkdatnes. Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā automātiski atspējotu tos, vai lai tā Jūs informētu ik reizi, kad kāda tīmekļa vietne pieprasa pievienot sīkfailu. Lūdzu, izmantojiet savas pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus.